Former chairman


Ram N. Mainali
2050/9/11-2060/2/2

Shiva P. Dhakal
2060/2/3-2063/9/8

Dasharath Shrestha
2063/9/9-2071/9/18

Bhim P. Sharma
2071/9/19-2076/2/11